Fysieke winkel & webshop
Veilig betalen met iDEAL & Bancontact
Gratis levering van accessoires vanaf € 25

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Herman BVBA handelend onder de naam Fietspaleis, gevestigd te Sint-Niklaas
KBO-nummer: 0823.109.336
BTW-nummer: BE0823.109.336

Versie geldig vanaf 2024/08/04

    1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
    a) Alle offertes van, bestellingen bij, overeenkomsten met en leveringen en/of herstellingen door (1) BV HERMAN, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Nieuwstraat 8, met ondernemingsnummer: 0823.10.9336 en (2) BV FP 2, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 57, met ondernemingsnummer: 0689.963.374 (info@fietspaleis2.be; bakfietspaleis@fietspaleis.be – +3234354305; +3234354305 – www.fietspaleis.be; www.bakfietspaleis.com), hierna genoemd “FIETSPALEIS”, worden t.a.v. de wederpartij, hierna genoemd “de klant”, uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden. 
    b) Een afwijking van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de andere bepalingen, die onverkort van toepassing blijven.
    c) Een afwijking van deze algemene voorwaarden geldt slechts voor één bestelling/opdracht.
    d) Deze algemene voorwaarden primeren op de eventuele algemene voorwaarden van de klant.
    e) De niet-tegenstelbaarheid en/of nietigheid van één of meerdere (delen van) bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geen enkel gevolg voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige (delen van) bepalingen. Elke bepaling die geen uitwerking zou hebben, wordt vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de vermoedelijke wil van de partijen.

    2. Offerte, overeenkomst en prijzen
    a) De offertes van FIETSPALEIS zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen vanaf de datum vermeld op de offerte.
    b) De klant verstrekt, zowel bij aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, stipt alle informatie die vereist is voor de optimale uitvoering van de overeenkomst, alsook de benodigde maten. De door FIETSPALEIS opgegeven prijs wordt gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens en is aldus slechts een inschatting op basis van de voorhanden zijnde gegevens.
    c) Alle bestellingen/opdrachten worden aangenomen onder voorbehoud van voldoende stock en fabricatiemogelijkheden bij de leveranciers van FIETSPALEIS.
    d) Alle leveringen van werken en/of producten die niet expliciet werden voorzien in de offerte en/of overeenkomst, worden geacht meerwerken en/of bijbestellingen te zijn op vraag van de klant en worden als dusdanig aangerekend aan de klant. Behoudens indien de klant binnen de 72 uur na de uitvoering en/of levering schriftelijk protest uit, worden werken en/of producten die niet in de overeenkomst worden vermeld, geacht meerwerken en/of bijbestellingen te zijn.
    e) Kortingen gelden slechts voor één bestelling/opdracht.
    f) Alle prijzen zijn exclusief btw en in euro uitgedrukt.
    g) Alle huidige en toekomstige belastingen en andere kosten, heffingen en/of lasten, van welke aard ook, bijvoorbeeld btw (douanerechten, invoerrechten, aangifterechten), zijn ten laste van de klant. 
    h) Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FIETSPALEIS niet.
    i) Tevens mag FIETSPALEIS een voorschot van 30 % op de totaalprijs van elke bestelling/opdracht vragen. Vooraleer dit voorschot is betaald kan de klant geen aanspraak maken op leveringen door of prestaties van FIETSPALEIS.
    j) De klant kan geen rechten putten uit door FIETSPALEIS gebruikte afbeeldingen; deze worden slechts bijgevoegd ter illustratie.
    k) De overeengekomen prijs omvat enkel de waarde van de goederen, met uitsluiting van transport, technische ondersteuning en eventuele andere kosten.

    3. Levering, uitvoering en termijnen
    a) Opgegeven data en leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting gegeven en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling lastens FIETSPALEIS, noch geven zij de klant het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. FIETSPALEIS spant zich evenwel in om de opgegeven data en leveringstermijnen te respecteren. Indien FIETSPALEIS niet voldaan heeft aan haar verplichting om de goederen op het met de klant die consument is overeengekomen tijdstip te leveren, verzoekt de klant hem, per aangetekend schrijven, de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn van minstens 30 dagen, tenzij een langere termijn gezien de omstandigheden passend is.
    b) Alle leveringen worden geacht te gebeuren in de magazijnen van FIETSPALEIS en het risico van de zaak gaat over op het moment dat de goederen de magazijnen van FIETSPALEIS verlaten. Verzending van de goederen gebeurt altijd op risico en kosten van de klant.
    c) FIETSPALEIS mag gedeeltelijke leveringen verrichten en/of haar levering en prestaties in diverse schijven aanrekenen. De klant is gehouden deze gedeeltelijke leveringen te aanvaarden en te betalen alvorens FIETSPALEIS tot een bijkomende levering of prestatie dient over te gaan. 
    d) FIETSPALEIS heeft het recht om de opdracht, dan wel een deel ervan, naar eigen goeddunken te laten uitvoeren door een derde.
    e) Indien door overmacht en/of vreemde oorzaak, al dan niet voorzienbaar op datum van het afsluiten van de overeenkomst, de uitvoering van de verbintenis van FIETSPALEIS onmogelijk wordt dan wel aanzienlijk verzwaard wordt, kan FIETSPALEIS onder geen enkel beding tot uitvoering gehouden worden noch aansprakelijk gesteld worden. Onder overmacht en/of vreemde oorzaak wordt bijvoorbeeld (niet-limitatief) verstaan: staking, lock-out, oproer, terreur, epidemie, ziekte, brand, overstroming, blikseminslag, overige buitengewone weersomstandigheden, vandalisme, pannes of – storingen m.b.t. nutsvoorzieningen, overheidsmaatregelen in het algemeen, wijzigingen in de toepasselijke wetgeving en/of regelgeving, te late levering door een leverancier, staking bij een leverancier, faillissement van een leverancier, tekort aan arbeidskrachten, machinebreuk, informaticavirus of bug, hacking, bevoorra­dingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie, uitzonderlijke stijging van grondstofprijzen en/of lonen/ uitzonderlijke prijsstijgingen, enz. Ingeval van overmacht en/of vreemde oorzaak heeft FIETSPALEIS het recht om ofwel een heronderhandeling te vragen van de overeenkomst, dan wel om een einde te maken aan de overeenkomst, zonder tot schadevergoeding gehouden te kunnen zijn. Overmacht heeft alleen gevolgen voor de toekomst. Aan FIETSPALEIS betaalde of door FIETSPALEIS aangerekende voorschotten worden geacht definitief verworven te zijn als forfait voor de uitvoering en/of levering tot dan, onverminderd het recht van FIETSPALEIS het meer geleverde en/of uitgevoerde aan te rekenen indien dit hoger zou zijn.

    4. Aansprakelijkheid van FIETSPALEIS
    a) FIETSPALEIS kan op geen enkele wijze worden aangesproken voor schade of gevolgschade in hoofde van de klant indien dit een gevolg is van of mede veroorzaakt wordt door de klant zelf, zoals (niet limitatief): onjuiste of onvolledige informatie, vertraging ingevolge handelen of nalaten van de klant, miskenning van de schadebeperkingsplicht, het zelf (laten) uitvoeren van werken aan het geleverde en/of geplaatste, een structureel gebrek, de ouderdom en/of een gebrek aan onderhoud van het goed waarop of waarin de goederen dienen te worden geïnstalleerd, enz. De klant is gehouden FIETSPALEIS te vergoeden voor de schade die deze als gevolg van de toestand van het goed zou lijden en haar te vrijwaren t.a.v. derden.
    b) Op straffe van verval van recht moet elk bezwaar in verband met schade door de klant schriftelijk en gedetailleerd aan FIETSPALEIS ter kennis worden gebracht binnen de 5 kalenderdagen na ontdekking ervan.
    c) Behoudens in geval van opzet of zware fout is de schadevergoeding waartoe FIETSPALEIS eventueel gehouden zou zijn op grond van deze overeenkomst, beperkt tot rechtstreekse en voorzienbare schade en hoe dan ook begrensd tot hetgeen door de klant aan FIETSPALEIS verschuldigd is uit hoofde van de reeds door FIETSPALEIS uitgevoerde verbintenissen.
    d) De klant kan zich niet beroepen op enig retentierecht of pandrecht ten aanzien van FIETSPALEIS.
    e) Iedere aanspraak van de klant op schadevergoeding lastens FIETSPALEIS vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van één(1) jaar nadat de feiten waarop deze aanspraak gebaseerd is door de klant  gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

    5. Eigendomsoverdracht, risico en aansprakelijkheid van de klant
    a) Alle goederen en werken blijven eigendom van FIETSPALEIS tot aan de integrale betaling van de facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de goederen of werken van FIETSPALEIS slechts een onderdeel (bijzaak) uitmaken van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan FIETSPALEIS zou toebehoren.
    b) Het risico gaat evenwel over op de klant vanaf de levering van de goederen. Zodra FIETSPALEIS een (gedeelte) van een werk heeft uitgevoerd of (een gedeelte van) de goederen heeft geleverd, is de klant verantwoordelijk voor alle schade die aan de geplaatste/geleverde goederen wordt aangebracht.

    6. Aanvaarding van de werken, gebreken, garantie
    a) De klant dient de goederen onmiddellijk na ontvangst en/of plaatsing ervan na te kijken op eventuele zichtbare gebreken en op conformiteit met de gedane bestelling. Zichtbare gebreken alsook niet-conforme leveringen dienen uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen schriftelijk aan FIETSPALEIS ter kennis gebracht te worden, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te omschrijven, bij gebreke waaraan ze onherroepelijk worden aanvaard respectievelijk als conform met de bestelling worden beschouwd. Een eventuele vordering op grond van zichtbare gebreken dient, op straffe van verval, binnen de 3 maanden na de levering of oplevering te worden ingesteld. 
    b) De klant heeft, op straffe van verval, 2 maanden na de ontdekking ervan de tijd om een verborgen gebrek schriftelijk aan FIETSPALEIS te melden, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te omschrijven, en moet deze een eventuele rechtsvordering wegens verborgen gebreken instellen binnen 1 jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld en uiterlijk binnen de 3 jaar na het ontstaan van de overeenkomst.
    c) De klant kan slechts genieten van de fabrieksgarantie op de goederen na voorlegging van een geldige factuur en/of garantiekaart.
De gebruiker is verplicht het onderhoud te laten gebeuren op correcte tijdstippen bij Fietspaleis service center of 1 van de herstelpunten van Fietspaleis  . Het eerste onderhoud is steeds gratis binnen het jaar van aankoop . Het onderhoud en controle van het voertuig is verplicht , 1  maal per jaar . Om garantie gevallen te kunnen aanvragen bij de fabrikant  is de consument verplicht een onderhoudsfiche voor te leggen aan fietspaleis / Bakfietspaleis  . Als de consument geen correct onderhoud toepast op hun voertuig , vervalt alle garantie van het voertuig . Een onderhouds fiche is steeds verkrijgbaar bij Fietspaleis / Bakfietspaleis service center onder  het frame nr van het voertuig . 
    d) Onverminderd de andere onderdelen van dit artikel, kan FIETSPALEIS na levering en/of plaatsing enkel nog worden aangesproken voor de waarborgen waartoe zij door dwingende wetsbepalingen is gehouden.
    e) Elk gebruik of verbruik van een levering, zelfs gedeeltelijk, houdt de aanvaarding in van de gehele partij.

    7. Betaling, netting
    a) De (facturen voor) goederen en/of plaatsing dienen te worden betaald op de maatschappelijke zetel van FIETSPALEIS binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld.
    b) Indien de klant niet akkoord gaat met een factuur, dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te protesteren. De datum op de factuur wordt vermoed de datum van verzending te zijn. Betaling van de factuur zonder protest levert steeds een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties en houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding van de levering / werken in.
    c) Laattijdige betalingen brengen vanaf hun vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2022 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Tevens is de klant in geval van laattijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd met een minimum van 250,00 EUR.
Indien de klant echter een consument is, brengen laattijdige betalingen slechts intresten en een schadevergoeding op indien er niet wordt betaald binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van een betalingsherinnering, te rekenen vanaf de dag na het versturen van de betalingsherinnering en is het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding beperkt te de bedragen uit artikel XIX.4 WER, desgevallend geïndexeerd, thans zijnde: 
-  20 EUR indien het verschuldigd saldo lager of gelijk is aan 150 EUR;
- 30 EUR + 10% van het verschuldigd bedrag op de schrijf tussen 150,01 en 500 EUR, als het verschuldigd saldo tussen 150,01 en 500 EUR is;
- 65 EUR + 5% van het verschuldigd bedrag op de schijf boven 500 EUR, met een maximum van 2.000 EUR als het verschuldigd saldo hoger is dan 500 EUR.
De klant heeft recht op dezelfde schadevergoeding en intrest als hiervoor voorzien in het voordeel van FIETSPALEIS bij wanprestatie van deze laatste. 
    d) Van zodra en zolang alle aan FIETSPALEIS verschuldigde bedragen – van welke aard en op grond van welke oorzaak ook, zelfs al zouden deze deel uitmaken van een andere overeenkomst – niet tijdig en volledig (hoofdsom, intresten, schadebeding en eventuele gerechtskosten) werden betaald door de klant:
1°    heeft FIETSPALEIS het recht om zonder voorafgaande kennisgeving, alle overige prestaties en leveringen t.a.v. de klant op te schorten. FIETSPALEIS is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden;
2°    vindt van rechtswege schuldvergelijking plaats tussen vaststaande en opeisbare bedragen die partijen verschuldigd zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag. Schuldvergelijking door de klant is evenwel uitgesloten, tenzij de klant een consument is.
    e) In geen geval mag de klant zich beroepen op verliezen, schade of eventuele vertragingen om de betalingen die hij aan FIETSPALEIS verschuldigd is geheel of ten dele op te schorten.

    8. Ontbinding
Ontbinding vindt op kennisgeving plaats, indien een ernstige wanprestatie van de klant niet door correcte uitvoering wordt gevolgd binnen de 15 kalenderdagen na ingebrekestelling. De klant is in dat geval, bovenop de vergoeding voor eventueel reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % van de prijs van de bestelling, levering en/of plaatsing of, indien er reeds gedeeltelijke leveringen zijn gebeurd, op het saldo ervan dat nog niet werd uitgevoerd, dit alles met een minimum van 500,00 EUR. Indien de klant een consument is, heeft deze bij ontbinding lastens FIETSPALEIS recht op dezelfde vergoeding, onverminderd zijn verplichting de reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten te voldoen.

    9. Herroepingsrecht van de consument
    a) De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor de klant die in zijn hoedanigheid van consument een overeenkomst afsluit zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van FIETSPALEIS en de klant.
    b) De klant heeft het recht, behoudens in de bij wet voorziene uitzonderingsgevallen, de overeenkomst te herroepen binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf het afsluiten van de overeenkomst, zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete. Indien de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd tot de daaropvolgende werkdag.
    c) De klant kan het herroepingsrecht uitoefenen door FIETSPALEIS schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De klant dient deze verklaring toe te sturen naar de exploitatiezetel van FIETSPALEIS en kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, dat door FIETSPALEIS samen met deze algemene voorwaarden aan de klant werd overgemaakt. Gebruik van dit model is niet verplicht.
    d) Het teruggaverecht is niet langer van toepassing na enige vorm van beschadiging van de bestelde goederen.
    e) De klant draagt de kosten van het terugzenden van de goederen in geval van herroeping.
    f) Indien de klant uitdrukkelijk heeft verzocht om met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen tijdens de herroepingstermijn, draagt de klant de kosten voor de werken die tijdens de herroepingstermijn zijn uitgevoerd.

    10. Bewijs
    a) ‘Schriftelijk’ in de zin van huidige voorwaarden stemt overeen met de definitie voorzien in artikel 8.1, 1° BW.
    b) Het niet-reageren binnen de 7 kalenderdagen op een door FIETSPALEIS verstuurd geschrift dan wel op andere communicatie, wordt geacht een omstandig stilzwijgen uit te maken, wat de definitieve aanvaarding van de klant met betrekking tot de inhoud van dit bericht tot gevolg heeft.

    11. Persoonsgegevens
FIETSPALEIS verwerkt de persoonsgegevens van de klant. Voor meer informatie omtrent de verwerking van deze gegevens verwijst FIETSPALEIS naar haar privacy-policy, die te vinden is op haar website.
​​​​​​​
    12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
    a) De overeenkomst tussen de klant en FIETSPALEIS wordt beheerst door het Belgische recht.
    a) De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
    b) De verbintenissen in deze overeenkomst worden geacht te zijn ontstaan op de maatschappelijke zetel van FIETSPALEIS.
    c) Elk geschil tussen de klant en FIETSPALEIS behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van FIETSPALEIS.